page_banner

ศูนย์วิจัยและพัฒนา

 • ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาพืชซิตี้แม็กซ์

  ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาพืชซิตี้แม็กซ์

  01
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาซิตี้แมกซ์ไชน่า

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาซิตี้แมกซ์ไชน่า

  02
 • ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาพืชซิตี้แม็กซ์

  ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาพืชซิตี้แม็กซ์

  03

ควบคุมคุณภาพ

 • เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจนแบบเจลดาห์ล

  เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจนแบบเจลดาห์ล

  01
 • สเปกโตรโฟโตมิเตอร์การดูดซึมอะตอม

  สเปกโตรโฟโตมิเตอร์การดูดซึมอะตอม

  02
 • สเปกโตรโฟโตมิเตอร์เรืองแสงแบบอะตอม

  สเปกโตรโฟโตมิเตอร์เรืองแสงแบบอะตอม

  03
 • โครมาโตกราฟีของเหลว

  โครมาโตกราฟีของเหลว

  04
 • เครื่องไตเตรทแบบโพเทนชิโอเมตริกอัตโนมัติ

  เครื่องไตเตรทแบบโพเทนชิโอเมตริกอัตโนมัติ

  05